z dnia 15.07.2019 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu sklep.coderslab.pl.
  2. Administratorem serwisu sklep.coderslab.pl (Serwis) jest Coders Lab sp. z o.o.
  3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu zakupów w serwisie.
  4. Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uwzględniając:
   1. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
   2. Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204),
   4. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. Zm.),
   5. Ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. Zm),
  5. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną – zgodnie z Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE

  1. Serwis sklep.coderslab.pl jest własnością Administratora, ma on prawo dokonywania w nim zmian, dodawania, modyfikowania i usuwania treści, a wszelkie zbiory w Serwisie, jego nazwa, sposób funkcjonowania i dane podlegają ochronie prawnej. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora jest zabronione poza wyjątkami opisanymi poniżej. Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku. Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako "prasowe" jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.
  2. Serwis jest dostępny w takim stanie w jakim Użytkownik otrzymuje go z serwera obsługującego. Administrator nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności Serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.
  3. Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.
  4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
  5. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z niniejszej witryny, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym fakcie użytkownika. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte na Serwisie są wolne od uchybień i błędów,  
  6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania podstron Serwisu. Dana oferta jest dostępna tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować poprzez stronę sklep.coderslab.pl w momencie jej przedstawienia na tej stronie.
  7. W celu poprawienia funkcjonalności witryny sklep.coderslab.pl istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

 3. POJĘCIA STOSOWANE W REGULAMINIE

  1. Administrator – podmiot wskazany w § I. pkt 2 Regulaminu.
  2. Formularz kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.
  3. Kurs – usługa edukacyjna.
  4. Regulamin – warunki korzystania z serwisu sklep.coderslab.pl i świadczenia usług przez Administratora.
  5. Zakup – złożenie zamówienia na udział w kursie dostępnym w Serwisie Administratora. Zakup jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją Warunków Udziału w Kursach Coders Lab oraz Regulaminu serwisu sklep.coderslab.pl.
  6. Serwis – strona internetowa i wszystkie powiązane podstrony znajdujące się pod adresem sklep.coderslab.pl, również pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiące własność Administratora.
  7. Sprzedawca – inaczej Administrator Serwisu, realizujący Usługę na rzecz Klienta.
  8. Umowa – umowa o udział w kursie zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Coders Lab sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  9. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  10. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.

 4. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

  1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
  2. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające zawarcie Umowy.
  3. Użytkownik dokonując zawarcia Umowy potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Udziału w Kursach Coders Lab oraz Regulaminu serwisu sklep.coderslab.pl.

 5. INFORMACJE O USŁUGACH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Administrator zapewnia funkcjonowanie systemu informatycznego, którym się posługuje w sposób taki, aby każdy Użytkownik mógł nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych.
  2. Administrator zapewnia działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, zwłaszcza z wykorzystaniem technik kryptograficznych.
  3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usług elektronicznych.
  4. Administrator informuje, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. Celem eliminacji lub minimalizowania takiego zagrożenia Użytkownik zobowiązany jest podjąć stosowne działania niezbędne do zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta z Serwisu Administratora.
  5. Informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych nienależących do treści usług elektronicznych, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są zawarte w Polityce prywatności.
  6. Celem korzystania z Serwisu Administratora, Użytkownik powinien spełnić poniższe wymagania techniczne, niezbędne do nawiązania współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
   1. Posiadanie urządzenia, które umożliwia korzystanie z sieci Internet;
   2. Połączenie z siecią Internet;
   3. Posiadanie przeglądarki internetowej, która umożliwi wyświetlanie stron WWW i dostęp do Serwisu Administratora, z obsługą połączeń szyfrowanych SSL i JavaScript;
   4. Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

 6. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

  1. W celu zawarcia umowy Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy i adres email Uczestnika Kursu.
  2. Dla dokonania zakupu kursu wymagane jest, aby Użytkownik zapoznał się Regulaminem Serwisu i zaakceptował jego treść oraz zapoznał się z Warunkami Udziału w Kursach.
  3. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Użytkownikiem Serwisu. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Użytkownik przez dokonanie wpłaty ceny Kursu (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Coders Lab sp. z o.o. potwierdzi Użytkownikowi zawarcie umowy drogą mailową na adres wskazany  przy zawarciu Umowy.
  4. Dostępne formy płatności
   1. Serwis oferuje możliwość dokonania płatności za kurs w następujący sposób:
    1. przelew elektroniczny,
    2. płatność kartą kredytową realizowaną w systemie PayU,.
    3. Raty 0% PayU – płatność podzielona na ilość rat wraz z oprocentowaniem 0% wskazanych na etapie zawierania Umowy, dokonywana na podstawie udzielonego kredytu na wniosek Użytkownika za pomocą usługi PayU. Zakup Kursu dokonuje się z momentem potwierdzenia przez Operatora PayU udzielenia kredytu.
    4. Raty PayU Pożyczka Standardowa płatność podzielona na ilość rat wraz z oprocentowaniem wskazanych na etapie zawierania Umowy, dokonywana na podstawie udzielonego kredytu na wniosek Użytkownika za pomocą usługi PayU. Zakup Kursu dokonuje się z momentem potwierdzenia przez Operatora PayU udzielenia kredytu.
   2. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto.
   3. Realizacja umowy następuje zgodnie z Warunkami Udziału Kursie oraz pozostałymi zapisami zawartymi w Regulaminie i dokumentach dołączonych do Regulaminu.

 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Odstąpienie od zawarcia umowy następuje zgodnie z Warunkami Udziału w Kursach.

 8. REKLAMACJE

  1. Reklamacje można zgłaszać i będą rozpatrywane zgodnie z Warunkami Udziału w Kursach.

 9. PŁATNOŚCI

  1. Płatności w serwisie sklep.coderslab.pl obsługiwane są przez operatora PayU i określone są w Regulaminie pojedynczej transakcji płatniczej PayU 
  2. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji - 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode), SSL EV (Secure Sockets Layer Extended Validation). System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank. Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane przez zastosowanie protokołu SSL VE.

 10.  BEZPIECZEŃSTWO

  1. Certyfikat SSL zapewnia ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Zastosowany algorytm, z kluczem szyfrującym długości 128 bitów, jest obecnie najbezpieczniejszym i najpopularniejszym ze stosowanych w powszechnym użyciu. Dzięki temu nie ma możliwości przejęcia informacji przekazywanej za pośrednictwem zabezpieczonej witryny internetowej.
  2. Organem certyfikującym jest Let's Encrypt.

 11.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Coders Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, nr KRS 466496, dalej zwaną „Coders Lab”. 
  2. Z administratorem można kontaktować się: 
   1. pocztą na adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa,
   2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie:
   1. w celu umożliwienia uczestniczenia w kursie Szkoły IT  Coders Lab oraz w celu umożliwienia wzięcia udziału przez w programie Career Lab – imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, CV, linki do: zadań i projektów wykonanych w trakcie kursu Szkoły IT Coders Lab, repozytorium GIT, LinkedIn, innych portali,
   2. w celu dokonywania przez Administratora cyklicznego monitoringu stanu zatrudnienia absolwentów Szkoły IT Coders Lab poprzez telefoniczny kontakt z Użytkownikiem – imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu),
   3. w celach statystycznych i w celu ewaluacji skuteczności Kursów IT – podane przez Użytkownika dane na temat zatrudnienia,
   4. w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji marketingowych na temat usług Administratora – imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu),
   5. w celu przekazywania telefonicznie informacji marketingowych na temat usług Administratora – imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu).
  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od celu w jakim dane są przetwarzane. 
   1. Dane przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi uczestniczenia w kursie Szkoły IT  Coders Lab oraz w celu umożliwienia wzięcia udziału przez w programie Career Lab przetwarzane są ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w kursie Szkoły IT Coders Lab (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. Dane przetwarzane w celu dokonywania przez Administratora cyklicznego monitoringu stanu zatrudnienia absolwentów Szkoły IT Coders Lab oraz w celach statystycznych i w celu ewaluacji skuteczności Kursów IT przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   3. Dane przetwarzane w celu przekazywania informacji marketingowych również przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  5. W każdej chwili Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, kontaktując się z Administratorem, pisząc na adres e-mail podany w pkt. 2. Wtedy bezwarunkowo Administrator przestanie te dane w tym celu przetwarzać.
  6. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w serwisie internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  7. Podobnie Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Wtedy jednak Użytkownik powinien uzasadnić sprzeciw szczególną sytuacją. Wówczas Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Taka sytuacja będzie musiała zostać szczegółowo przeanalizowana. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
  8. Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest sam Administrator, a także partnerzy i podmioty współpracujące z Administratorem, to jest:
   1. wykładowcy i mentorzy Szkoły IT Coders Lab.
   2. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zawartej z Użytkownikiem Umowy uczestnictwa w kursie Szkoły IT Coders Lab oraz udziału przez Kursanta w programie Career Lab, a także innych wskazanych wcześniej celów, przy czym nie dłużej niż przez siedem lat od końca bieżącego roku kalendarzowego.
  10. Zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych – Użytkownik ma prawo do:
   1. żądania od administratora dostępu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, 
   2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych,
   3. przenoszenia tych danych,
   4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.uodo.gov.pl),
  11. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  12. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
  13. Użytkownik ma również prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą jednak przedmiotem wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  14. Podanie przez Użytkownika danych osobowych zawartych w umowie, a także danych, które Administrator pobierze od Użytkownika w trakcie jej wykonywania (np. CV lub linków do zadań i projektów wykonanych w trakcie kursu) jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania UMOWY oraz uczestniczenia przez Użytkownika w programie Career Lab.

 12. FORMULARZ KONTAKTOWY

  1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
   1. Udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub adresu e-mail i telefonu) dostępnego na stronie www.coderslab.pl oraz w aplikacji mobilnej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
   2. Przesyłania informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
   3. Personalizacji treści marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celu otrzymywania informacji marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty. Takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednak podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec klienta.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 12.2. powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
   1. okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, czyli do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie,
   2. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
   3. czas do momentu wycofania zgody.
  4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
   1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
   2. innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  5. Administrator może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony. 
  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
   1. prawo dostępu do danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania danych osobowych,
   3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda,
   6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
   8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

 13. NEWSLETTER

  1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
   1. Przekazywania osobom zainteresowanym ofertą Administratora informacji marketingowych za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
   2. Personalizacji treści marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celu otrzymywania informacji marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty. Takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednak podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec klienta.
  2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi newslettera.
  3. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: [email protected] 
  4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
  5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 13.1. powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
   1. czas do momentu wycofania zgody,
   2. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
  6. Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
   1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
   2. innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.
  7. Administrator może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
  8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
   1. prawo dostępu do danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania danych osobowych,
   3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
   6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
   8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  9. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu sklep.coderslab.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
  3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

 15. POLITYKA COOKIES

  1. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP oraz identyfikatory MAC użytkowników odwiedzających Serwis sklep.coderslab.pl i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu.
   Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.
  2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.coderslab.pl (Serwis).
  3. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
  4. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest:
   1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników,
   2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
   3. prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników
  5. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
  6. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
  7. Administrator może udostępniać dane powiązane z plikami cookies podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.
  8. Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.
  9. W Serwisie mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Google Maps, OpenStreetMap), aplikacje (np. AppStore, Google Play). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
  10. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
  11. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
  12. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
  13. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
  14. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
   1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
   5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
   6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  15. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony internetowej.
  16. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie nie chcą, aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.